MANTRAS

Dhyanam

Sauvarnasana samsthitham thrinayanam peethamshukollasineem
Hemabangaruchim sasanka makutam sachhampaka sragyutham
Hasthairmudgarapasavagrarasanah: sambibhratheem bhushanair
vyapthangeem bagalamukheem thrijagatham samsthambhineem chinthayathe :

Mala Manthram

Om shreem hreem kleem iem bagalamukhi kalpa vrikshasthithey Kamadhenu swaroopini mama sarvaabheeshtam saadhaya saadhaya swaahaa:

(panchabeejakshari mala manthram)
( Phalam - Sarvakarya sidhi)

Moola Manthram

Om hreem bagalamukhi swaahaa :

Abhicharadosha shanthi manthram

Om hreem bagalamukhi mama sarva sathruprayuktha sarvadushtagraha badhaan kshipram yadhasthaney uchhatayo uchhatayo hum phut swaahaa:
( phalam - Abhicharadosha (black magic ) Shanthi )

Maha Manthram

Om hreem bagalamukhim sarvasathrunam vacham mukam padam sthambhaya jihvam keelaya buddhim vinaashaya hreem om swaahaa :

Rogashanthi Manthram

Om hreem ayurarogya soukhya pradayinee bagalamukhi mama sarva vyadheen nigarndaya nigarndaya swaahaa : ( Phalam - Rogashanthi )

 

Request a Call Back  


TAMIL ENGLISH TELUGU KANADA HINDI
refresh